sách in giấy vẫn chiếm một vai trò quan trọng trong văn hóa đọc.
sách in giấy vẫn chiếm một vai trò quan trọng trong văn hóa đọc.